อ อ่ อ้
低辅音 对应z h x调
高辅音 对应 (不标) q j 调
中辅音规律同高辅音,但是中辅音的อ调,在泰中实际发音z调
另外,泰中的h调和j调合并

塞音韵尾的,
低辅音对应 b d g调,泰中低辅音根据韵母长短分成两个调值(标壮读一个调值,壮方言有读2个的)
中高辅音对应 p t k调,泰中只有一个调值(标壮根据韵母长短分成2个调值)

นา น่า น้า นาก นก naz nah nax nag naeg
หนา หน่า หน้า หนาก หนัก na naq naj nak naek