Gaiqriu 1

"Yiengh lawz si vunz 'gou deng vunz cawx liux'?" "Gou gangj coenz vah goengdauh ndeu..." “怎样告诉别人‘我已经被收买了’?” “我说句公道话。。。” Canghson Suensoq:"Mwngz guh lawz hawj sa seuq »