Bouxnyaedbonj, Bouxgauleih, Bouxcuengguek caeuq Bouxameriga ma daengz naj doengjmax.
"Raemxgagdaeuj dou seuqsaw dahraix, gwn ndwi goj ndaej!"
"Yaix....."
"V...."
"Dahraix?"
"Gou yaek cingqmingz hawj sou."
Boux vunznyaedbonj neix youq ndaw doengjmax daek duix raemx ndeu hwnjdaeuj.
Raqneix, boux ndeu ndaw seiq boux neix hiu ok sing hung ndeu. Gyo cam sing hung neix dwg bouxlawz hiu ok?
A. Bouxnyaedbonj
B. Bouxgauleih
C. Bouxcungguek
D. Bouxameriga
E. Aengeiqsoq Geige