"Yiengh lawz si vunz 'gou deng vunz cawx liux'?"
"Gou gangj coenz vah goengdauh ndeu..."
“怎样告诉别人‘我已经被收买了’?”
“我说句公道话。。。”

Canghson Suensoq:"Mwngz guh lawz hawj sa seuq hawj gou?"
Lwghag:"Vunz seuqsoh lumj gou, mbouj miz ngoenz suenqgeiq lumj yiengh haenx!"
数学老师:“你为什么交给我白纸?”
学生:“像我这样正直干净的人,不会像那样算计!”