Beij(fwen) Hozciz, ndaej nyi yah dou ciengq, geiq roengz hawj vunz lai yawj.

‌ndwen cieng bae genq song duj va
gyoengqdou gyaez gya ma goengqhuq
siengj aeu ma fwngz youq daemxgiux
mbox mingh siuj ndaej rox naeuz ndwi

hai cieng cun raez va mbouj gyaeuh
aet ndei aet raeuh youq bangx bya

boux boux bae raen cix gyaez aeu
gag lau vunz raeuz mingh mbouj fuq

‌ngeihnyaeud bae genq duj va mbuenq
ndaej aeu ma cienq ndaej nyi byang
siengj aeu daemz duh ma daengz ranz
gueg nyah laj ndang mbouj coetyienq
ndaem go lengxlux coq vaengq daemz
boux boux bae raen naeuz ndei muenh
Bazgoz bau gaek dauq cingq feiq
de leix ngaiq youq baih gvangq namz

‌samnyued bae genq va lwggyaeuq
dawz fwngz bae caeux lau rox biu
siengj ganq aeu naen ma gueg youz
gueg nyah gyoengqdou mbouj rox cienq
ngeihnyued bae genq duj va gvengz
dawz fwngz bae deng lau rox gyaeuh
bae raen duj va dauq lengqleiq
dawz fwngz bae yuix lau rox biu

‌seiqnyued bae genq va mauxsiengq
gyoengqdou gyaez ganq aeu ma ndaem
youz haemq mwngz nuengx haeuj ningq roen
biengz dou ndaem baenz roxnaeuz mbouj
ndaem go lengxlux coq vaengq daemz
gyoengqdou bae raen hoz raegruenq
bae raen duj va dauq lengqleiq
dawz fwngz bae yuix ndang gueg saenz

‌nguznyued bae genq va bongznyongz
duj va lienzhoengz youq gwnz caih
dou siengj bae goek de yietnaiq
youz lau deihgaiq dieg duh vunz
vunz riuz baekging miz ngaenzguq
siengj byaij siujluh lau mbouj daengz
nguznyued bae genq va mauxdan
duj va gyuj gang mbouj siengj haiq

‌Caetnyued bae genq duj va vaiq
siengj aeu ma raih gueg cuengz baengz
siengj aeu ningq ngveih aeu ma ndaem
guegnyah ndeihaemz ndi rox ganq
ngeih nyued dawzbae ndaem
de youq din ndoeng baenz ruaihyuaiq

bae raen duj va dauq lengqleiq
dawz fwngz bae yuix ndang gueg saenz

‌Betnyued bae genq duj va cei
aet giengh aet ndei youq gwnz buq
cien buen va bangx baq
gag va liengxlux leix do ndei

bet
aet

bae raen duj va dauq cingq hoengz
ngaih youq din ndoeng baij haj fuj

dauq aeu ma fwngx gueg
mbox mingh