Beij Genq Va

Beij(fwen) Hozciz, ndaej nyi yah dou ciengq, geiq roengz hawj vunz lai yawj.

‌ndwen cieng bae genq song duj va
gyoengqdou gyaez gya ma goengqhuq 
siengj aeu ma fwngz youq daemxgiux 
mbox mingh siuj ndaej rox naeuz ndwi

hai cieng cun raez va mbouj gyaeuh 
aet ndei aet raeuh youq bangx bya

boux boux bae raen cix gyaez aeu 
gag lau vunz raeuz mingh mbouj fuq

‌ngeihnyaeud bae genq duj va mbuenq
ndaej aeu ma cienq ndaej nyi byang 
siengj aeu daemz duh ma daengz ranz 
gueg nyah laj ndang mbouj coetyienq 
ndaem go lengxlux coq vaengq daemz 
boux boux bae raen naeuz ndei muenh 
Bazgoz bau gaek dauq cingq feiq 
de leix ngaiq youq baih gvangq namz

‌samnyued bae genq va lwggyaeuq
dawz fwngz bae caeux lau rox biu 
siengj ganq aeu naen ma gueg youz 
gueg nyah gyoengqdou mbouj rox cienq 
ngeihnyued bae genq duj va gvengz 
dawz fwngz bae deng lau rox gyaeuh 
bae raen duj va dauq lengqleiq 
dawz fwngz bae yuix lau rox biu

‌seiqnyued bae genq va mauxsiengq
gyoengqdou gyaez ganq aeu ma ndaem 
youz haemq mwngz nuengx haeuj ningq roen 
biengz dou ndaem baenz roxnaeuz mbouj 
ndaem go lengxlux coq vaengq daemz 
gyoengqdou bae raen hoz raegruenq 
bae raen duj va dauq lengqleiq 
dawz fwngz bae yuix ndang gueg saenz

‌nguznyued bae genq va bongznyongz
duj va lienzhoengz youq gwnz caih 
dou siengj bae goek de yietnaiq 
youz lau deihgaiq dieg duh vunz 
vunz riuz baekging miz ngaenzguq 
siengj byaij siujluh lau mbouj daengz 
nguznyued bae genq va mauxdan 
duj va gyuj gang mbouj siengj haiq

‌Caetnyued bae genq duj va vaiq
siengj aeu ma raih gueg cuengz baengz 
siengj aeu ningq ngveih aeu ma ndaem 
guegnyah ndeihaemz ndi rox ganq 
ngeih nyued dawzbae ndaem 
de youq din ndoeng baenz ruaihyuaiq

bae raen duj va dauq lengqleiq 
dawz fwngz bae yuix ndang gueg saenz

‌Betnyued bae genq duj va cei
aet giengh aet ndei youq gwnz buq 
cien buen va bangx baq 
gag va liengxlux leix do ndei

bet 
aet

bae raen duj va dauq cingq hoengz 
ngaih youq din ndoeng baij haj fuj

dauq aeu ma fwngx gueg 
mbox mingh