Gaiqriu 1

"Yiengh lawz si vunz 'gou deng vunz cawx liux'?" "Gou gangj coenz vah goengdauh ndeu..." “怎样告诉别人‘我已经被收买了’?” “我说句公道话。。。” Canghson Suensoq:"Mwngz guh lawz hawj sa seuq »

壮文与泰文的对应关系

อ อ่ อ้ 低辅音 对应z h x调 高辅音 对应 (不标) q j 调 中辅音规律同高辅音,但是中辅音的อ调,在泰中实际发音z调 另外,泰中的h调和j调合并 塞音韵尾的, 低辅音对应 b d g调,泰中低辅音根据韵母长短分成两个调值(标壮读一个调值,壮方言有读2个的) »

Beij Genq Va

Beij(fwen) Hozciz, ndaej nyi yah dou ciengq, geiq roengz hawj vunz lai yawj. ‌ndwen cieng bae genq song duj va gyoengqdou gyaez gya ma goengqhuq »

Aeu HTTPS Ma Guhlaep Camhmuengx

Muengxdoxdam(Internet) mwhneix miz caeg lai, mij guhlaep(gyamaed) gij saenqsik mij cuengqcaw. Saenqsik HTTP dwg saenqrongh(mingzfaenz), diuz saenq ndeu hamj dieg lawz, vunz dieg »

Buen ma dieg neix

Gonq gou yungh Wordpress ma raiz blog,hoeng yauqgoj ndi ndei,ndi ndei yawj geij lai. Neix gou yungh Ghost ma raiz,roxnyinh ndei di liux. »