Blog RoegRongh

Gij saeh neix gou raen, gou naemj

壮文与泰文的对应关系

อ อ่ อ้ 低辅音 对应z h x调 高辅音 对应 (不标) q j 调 中辅音规律同高辅音,但是中辅音的อ调,在泰中实际发音z调 另外,泰中的h调和j调合并 塞音韵尾的, 低辅音对应 b d g调,泰中低辅音根据韵母长短分成两个调值(标壮读一个调值,壮方言有读2个的) 中高辅音对应 p t k调,泰中只有一个调值(标壮根据韵母长短分成2个调值) นา น่า น้า นาก นก naz nah nax nag naeg